• iif@fsm.edu.tr


• Lisans dersleri Fatih Yerleşkemizde , Arapça Hazırlık derslerimiz ise Topkapı Yerleşkemizde yapılmaktadır.

• Fakültede verilen derslerin tümü* %100 Arapça dilindedir. * ÜS (Üniversite Seçmeli) kapsamında alınan ve Zorunlu dersler arasında yer alan iki ders hariç.

• Akademik kadromuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Fakülte Akademik Kadro

• Kesin kaydını e-devlet üzerinden yapanlar Haliç Yerleşkesi Öğrenci İşleri ofisinden, elden kayıt yapanlar kayıt esnasında alırlar.

• Fakültemiz %100 Arapça dilinde öğretim verdiği için hazırlık programı okumak zorunludur. Hazırlık sınıfından muaf olma şartlarını aşağıdaki yönergeden öğrenebilirsiniz. Arapça Hazırlık Yönergesi

• Tarafınıza kayıt esnasında verilen otomasyon kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sistem üzerinden yapacaksınız.

• Elbette. Web sitesinde yer alan aşağıdaki linkten erişebileceğiniz akademik takvimde yazan tarihlerde ders kayıtlarını yapmanız gerekir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

• döneminizi ders kaydı yapmadığınız için kaçırmış olur ve size tanınan azami sürenizden bir dönem eksilir.

•Dersleriniz sınıf sınıf ayrılmış şekilde belirlenmiştir. Ayrıca otomasyon üzerinde müfredat durumu kısmına girdiğinizde mezun olana kadar hangi dönemde hangi dersleri almanız gerektiğini gösteren bir bölüm göreceksiniz. Bu kısım size kılavuzluk edecektir. Bunun yanında tüm öğrencilere tanımlanmış birer öğrenci danışmanı bulunmaktadır. Bu danışmanlar süreç içerisinde size destek sağlayacaktır.

•Evet. Okulumuzda yer alan yemekhane ve kantinlerde ücretli olarak yeme içme hizmeti verilmektedir.

• 2018-20 Öğretim yılları arasında kayıt yaptıran öğrencilerimiz için geçerli Fakülte Yönetim Kurulu Kararını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
Https://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/SOGRENCI_IS200706132802020-07-06-01-30-59pm.pdf

• 2020-21 Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerimiz için geçerli Üniversitemiz Burs Yönergesinin 10. Maddesini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
Https://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/Mutevelli_148_Ek_1)_Burs_Yonergesi2022-02-22-02-06-21pm.pdf

• 2021-22 Öğretim yılı itibariyle kayıt yaptıran öğrencilerimiz için geçerli Üniversitemiz Burs Yönergesinin 10. Maddesini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
Https://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/160-01_Burs_Yonergesi2021-06-04-10-51-36am.pdf

• Hafızlık bursu nakdi burs değil, ücretsiz okuma hakkı sağlayan bir burstur.

• Sahip olduğunuz farklı bursunuz varsa ona göre ücretlendirilirsiniz

• Bursuna göre kesilme durumlarını aşağıdaki burs yönergesinden öğrenebilirsiniz.
https://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/160-01_Burs_Yonergesi2021-06-04-10-51-36am.pdf
Üniversitemizin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

• Ders programları dersler başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın aşağıda yer alan web sitesi duyurularında ve Fakülte web sitemiz duyurularında dönem başlamadan ilan edilecektir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

• Fakültemizde yaz öğretiminde ders açılması durumunda yaz öğretimi ders kaydı öncesinde gerekli duyurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın web sitesi üzerinde ilan edilir.

• Evet yaz öğretimi dersleri ders kayıtları öncesinde yapılan duyurularda bildirilir ve bu ücretlerde öğrencinin sahip olduğu burslar geçersizdir.

Aşağıda yer alan şartlarda ders alınabilir.
o Alınmak istenen dersin ilgili dönemde Fakültemiz yaz öğretiminde açılmamış olması gerekmedir.
o Öğretim dili %100 Arapça öğrencilerimizin yaz öğretiminde ders alacakları fakülte dili de %100 Arapça olmalıdır.
o Ders alınacak fakültenin ilgili dönemdeki taban puanı yine aynı dönemdeki Fakültemiz taban puanından yüksek olmalıdır.
o İlgili şartların sağlanması durumunda, Üniversitemizin ilgili yaz öğretimi duyurusunda yer alan, farklı yükseköğretim kurumundan ders alma izin formunun doldurularak önce danışmanlara ardından Bölüm Başkanına imzalatılıp Dekanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.

• Lisans öğrenimi boyunca toplam 10 pedagojik formasyon dersi alınması gerekir.

• Her döneme tanımlanmış formasyon dersi belirlenmiştir. Öğrenci danışmanı tarafından verilen uygunluk ile sınıfın kontenjanı dahilinde ders alınabilir. Staj uygulaması olan “Öğretmenlik Uygulaması” dersi bunun dışında olup son dönemde alınacaktır!

• Mezuniyet diploması arkasında “Pedagojik Formasyon yeterliği vardır.” ibaresi yer alacaktır.

• Evet. Ancak bugüne kadar aldığınız dersleri FF, FD ve DZ notları dışında herhangi bir not ile tamamlamanız gerekmektedir.

• Tamamlanan dersler arasında yer alır. Alınması gereken tüm formasyon dersleri tamamlanmadan yeterlilik sağlanamaz.

• Hayır. Formasyon dersleri ile lisans dersleri birbirine saydıralamaz

• Evet.

• Hayır. Öğrencinin dönemde alması gereken (üst sınırı ortalamasına göre belirlenen) 32 AKTS miktarı derse formasyon kapsamında aldığı dersler dahil edilmez. Örneğin ders kayıt sınırı 35 AKTS olan bir öğrenci dilerse 35 AKTS lisans dersi kaydının üstüne 5 AKTS daha formasyon dersi alarak 40 akts ile dönem ders kaydını tamamlayabilir.

• Öğrenci işleri ofisinden değişiklik yapabilirsiniz.

• sifre.fsm.edu.tr adresinden sıfırlayabilirsiniz.

• https://obs.fsm.edu.tr/oibs/ogrenci/ sayfasında “Şifre Sıfırla” kısmından yapabilirsiniz.

• Öğrenci İşler web sayfasından Formlar ve Dilekçeler bölümünde yer alan Kayıt Sildirme Başvuru Formunu doldurup otomasyon sisteminede yer alan İlişik Kesme İşlemlerine tananan belgenizi yükleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

• Ders içeriklerine Ders İçerikleri adresinden ulaşabilirsiniz.

• Fakültemizde verilen tüm derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

• Öğrenci İşler web sayfasından Formlar ve Dilekçeler bölümünde yer alan Ders Muafiyet Başvuru Formunu doldurup ekleriyle beraber Fakülte Sekreteryasına akademik dönem başlarında teslim ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

• Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 27/(4) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim elemanınca belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Sınava girdikten sonra rahatsızlanan ve rapor alan öğrenci aynı gün içerisinde ikinci sınavına katılması durumunda rapor saati dikkate alınır. Rapor saatinden önce girilen sınavlar geçerli sayılır. Dönem sonu/yılsonu, bütünleme ve sürece bağlı derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez

• Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 29 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde dilekçe ile ilgili program başkanlığına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu program başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra öğrenci, itirazın sonuçlanmasından itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurarak itirazın yeniden değerlendirilmesini talep edebilir. Dekan/müdür, başvurudan itibaren üç iş günü içinde sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyesi veya görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır. Dönem sonu/yılsonu sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

• Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 21 (b) “Formasyon entegreli İslami İlimler Fakültesi müfredatına göre bir öğrenci 300 AKTS’lik ders yükünü tamamlayarak mezun olabilir. Formasyon eğitimini almadan mezun olmak isteyen öğrencilerimizin 240 AKTS’lik ders yükünü tamamlaması gerekmektedir.

• Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 33 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre ücretini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tekrar eder veya akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına girer.
• (2) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç üç iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokula başvurması gerekir.
• (3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.
• (4) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenen proje ve uygulamalı dersler için de tek ders sınav hakkı verilmez.

• Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 38 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin oluşması halinde öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrenimine ara vermesine izin verilir:
• Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması.
• b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir evrak ile belgelendirilmesi.
• c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.
• ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması.
• d) Öğrencinin doğum izni talep etmesi.
• e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.

• (2) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar dışında öğrencinin bu haktan yararlanabilmesi için, birinci fıkrada belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren on beş gün içinde dekanlık veya müdürlüğe dilekçe ile başvurması gerekir. Öğrenci, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurabilir. On beş gün şartı, ilgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği mücbir sebepler için geçerli değildir. Kayıt dondurulmuş yarıyılların ücreti Mütevelli Heyetin belirlediği miktarda tahsil edilir.
• (3) Öğrenci birden fazla geçici ayrılma talebinde bulunabilir. Ancak geçici ayrılma süresi toplam iki yıldan fazla olamaz. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.
• (4) Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler verilen süre sonunda normal dönem ya da yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Bir yarıyıldan daha uzun bir süre izin alıp daha önce dönmek isteyen öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla normal dönem kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine dönebilir.
• (5) Hastalık nedeniyle ayrılmalarına izin verilen öğrenciler öğrenimlerine devam edebilecek durumda olduklarını sağlık raporuyla belgelemek zorundadır.

• Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 22 – (1) Her öğrenci 17 nci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan derslere aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak kaydolur:
• ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere herhangi bir yarıyılda gözetim listesinde bulunmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler en çok 32 AKTS, 2.00 ile 2.49 arası olanlar en çok 35 AKTS, 2.50 ile 2.99 arası olanlar en çok 40 AKTS, 3.00 ve daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler.
• b) Gözetim listesinde olmamak koşulu ile son sınıf öğrencileri 45 AKTS’ye kadar ders alabilirler.
• c) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32 AKTS’lik ders alma hakkına sahiptirler.

Eğitim öğretim dönemi başlamadan Fakülte tarafından yayınlanan Staj duyuruları ile süreci takip edebilirsiniz.

• Konuyla ilgili Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının; +90 (212) 521 8100/4049 dahili numarasından veya syagmurkaya@fsm.edu.tr adresinden e-posta göndererek bilgi alabilirsiniz.

•Eğitim öğretim alanında yukarıda yazan hususlar dışında bir sorunuz varsa aşağıdaki linkten Üniversitemiz eğitim öğretim yönetmeliğine mutlaka bakınız.
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

• Yanıt bulamadığınız sorunuz varsa iif@fsm.edu.tr adresine elektronik posta ile sorabilirsiniz.